Agenda ALV Najaar 2012

De Algemene Leden Vergadering van VV Asser Boys, vindt plaats op:
Datum: 19 november 2012
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Kantine Asser Boys

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling Agenda
3. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
4. Verslag van ALV 21 mei 2012
5. Lopende Zaken (nieuwbouw kleedkamers, clubblad, organisatiewijziging, ed)
6. Procedure Benoeming Lid van Verdienste/Erelid
7. Verkiezing Dagelijks Bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Puper, Albert Meek en Jan Blauw (leden van de vereniging kunnen door tenminste drie leden als tegenkandidaat worden ingediend. Een verzoek moet minstens vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk en ondertekend bij het DB worden ingediend.)

Pauze

8. Jaarverslag seizoen 2011-2012
9. Financieel verslag
10. Verslag kascommussie en verkiezing nieuwe leden
11. Jubilea (40+, ev)
12. Rondvraag
13. Sluiting


KiKa